Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verliefdopjebedrijf.nl

Definities

  1. Verliefdopjebedrijf.nl: Het recruitment marketingbureau dat zich bezighoudt met concepting, content creatie zoals job campagnes, social media content en podcasts, en de executie van organische content en betaalde advertentiecampagnes.
  2. Klant: De wederpartij die gebruikmaakt van de diensten van Verliefdopjebedrijf.nl.

Diensten

Verliefdopjebedrijf.nl biedt de volgende diensten aan haar klanten: job campaigns, (social media) content creatie, podcasting, advertising en job board management.

Tarieven en Betalingsvoorwaarden

  1. De tarieven voor de diensten van Verliefdopjebedrijf.nl worden niet openbaar gemaakt en zijn beschikbaar op aanvraag.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Duur van de Overeenkomst

  1. De samenwerking tussen Verliefdopjebedrijf.nl en de klant heeft een minimale duur van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.
  2. Na de initiële periode van 3 maanden is de overeenkomst maandelijks opzegbaar per de eerste van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Aangaan van de Overeenkomst

Er is geen specifieke procedure voor het aangaan van de overeenkomst tussen Verliefdopjebedrijf.nl en de klant. De overeenkomst komt tot stand door wederzijdse instemming.

Verantwoordelijkheden van de Klant

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van benodigde informatie en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten door Verliefdopjebedrijf.nl.

Privacy en Gegevensbescherming

  1. Verliefdopjebedrijf.nl zal de persoonlijke gegevens van de klant zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.
  2. Alleen medewerkers die voor de uitvoering van de diensten toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens, zullen hiertoe gemachtigd worden.

Beëindiging van de Overeenkomst

Na de initiële samenwerkingsperiode van 3 maanden kan de klant de overeenkomst met Verliefdopjebedrijf.nl maandelijks opzeggen per de eerste van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Klachtenprocedure

Er is geen formele klachtenprocedure. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening, wordt aangeraden om contact op te nemen met Verliefdopjebedrijf.nl om tot een passende oplossing te komen.

Aansprakelijkheid

Verliefdopjebedrijf.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en materialen van Verliefdopjebedrijf.nl blijven eigendom van Verliefdopjebedrijf.nl.
  2. Indien er gebruik wordt gemaakt van mogelijke figuranten in video’s, zal Verliefdopjebedrijf.nl de rechten waar nodig afkopen en vastleggen, zodat deze rechten worden overgedragen aan de klant.

Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Verliefdopjebedrijf.nl gevestigd is.

Verliefdopjebedrijf.nl
Industrieweg 4-6 hal 10a
Wormerveer
KVK-nummer: 59411252
Datum:21-7-2023